INFO CORONAVIRUS

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de maatregelen in onze school met betrekking tot het Coronavirus.

Meer informatie?

Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

 

Om het Coronavirus aan de allerkleinsten uit te leggen is er dit prachtige YouTube-filmpje

Hieronder kan u de berichten terugvinden met betrekking tot het Coronavirus

19 Februari 2022

Versoepelingen coronaregels in het onderwijs

Vanaf zaterdag 19 februari schakelt ook het onderwijs over naar code oranje.

Wat verandert er vanaf zaterdag 19 februari?

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. Wie van hen ook les volgt in het DKO, hoeft ook daar geen mondmasker te dragen.
 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt dus nog een capaciteitsbeperking. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de gewijzigde reisregels.

Gezien er een beslissing werd genomen vanuit het schoobestuur omtrent de sneeuwklassen voor alle gemeentescholen, zal het binnenlands alternatief doorgaan in juni.

 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen organiseer je maximaal digitaal. Je kan hier enkel van afwijken als er een reële nood is aan fysiek samenkomen.
 • Telewerk is niet langer 4 dagen per week verplicht voor telewerkbare functies, maar wordt aanbevolen.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Probeer binnen het vermengen van klasgroepen nog te vermijden.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
 • Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.
 • Pas basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.

 

 

26 Januari 2022

Beste ouders,

ALLE klassen die momenteel door een noodremprocedure thuis zijn, mogen vanaf morgen opnieuw naar school komen.
Voorwaarden en verdere info vinden jullie hieronder…

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vandaag (eerder vanavond) over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. 
Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie (minstens 7 dagen).

Kinderen die momenteel al thuis zitten omwille van een positieve test, moeten hun volledige isolatieperiode eerst uitzitten voor ze opnieuw terugkeren naar school.

Basisprincipe blijft: Wie ziek is, blijft thuis!

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf morgen, 27/1, in het basis- en secundair onderwijs. Alle klassen die op dit moment gesloten zijn om deze reden kunnen vanaf morgen, donderdag 27 januari, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. We volgen hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht wanneer we geen personeelsleden meer ter beschikking hebben om een (de) klas(sen) op te vangen.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf morgen, 27/1, na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan

Wij blijven vragen om onze school bij elke afwezigheid te verwittigen via het secretariaat 02/269 59 75 of secretariaat2@gbs-mozaiek.be .

 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
 • We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, het dragen van mondmaskers vanaf 6 jaar en het beperken van fysieke contacten.
 • Deze maatregelen zullen er opnieuw voor zorgen dat de focus vooral gelegd wordt op de aanwezige leerlingen. Er zullen nog wel contactmomenten voorzien worden voor de kinderen die in isolatie moeten.

Dit alles wordt deze week nog verder uitgewerkt. Wie ziek is, is niet altijd in staat om lessen te volgen en dient in de eerste plaats te rusten om te genezen.

 • Deze maatregelen zullen onze schoolwerking ook vergemakkelijken. Zo kunnen vanaf volgende week ook de levensbeschouwelijke vakken weer optimaal gegeven worden, de zorggroepjes zoals voordien georganiseerd worden, …

Ook dit alles wordt deze week nog verder bekeken.

 
 

24 December 2021

Opstart na de kerstvakantie
Om scholen, centra en academies duidelijkheid te bieden over de opstart van het tweede trimester vond er deze week overleg plaats tussen minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experten.

Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs de geldende coronamaatregelen van kracht om de viruscirculatie in te dijken. In deze update lees je de maatregelen die in beginsel van toepassing zijn tot eind januari.

100% contactonderwijs

 • Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% contactonderwijs bieden.
 • Blijf maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, indoor speelruimtes …) vermijden.
 • Blijf vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.
 • Blijf permanent inzetten op ventilatie.

Vergaderingen en activiteiten

 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, het oudercomité, bijscholingen, pedagogische studiedagen, teambuildings … blijven tot minstens 28 januari digitaal plaatsvinden.
 • Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker.
 • Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.

Mondmaskerplicht
Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving: verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar). Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB.

Vanaf het 1e leerjaar basisonderwijs blijft – minstens tot 28 januari – gelden:

 • Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Eén- en meerdaagse uitstappen

 • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen. Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Op dit ogenblik wordt een inschrijving genomen via een fysieke handtekening op het schoolreglement en het pedagogisch project, conform het inschrijvingsrecht.

Het valt echter niet uit te sluiten dat bij de start van de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (maart 2022) fysieke inschrijvingen vanwege de epidemiologische omstandigheden niet mogelijk zullen zijn.

Daarom wordt nagegaan of het decretaal opnieuw mogelijk moet worden gemaakt om de fysieke inschrijving op te schorten waar nodig en inschrijven op afstand toe te laten d.m.v. een akkoordverklaring.

6 December 2021

Extra maatregelen in het onderwijs…

Het Overlegcomité kwam vrijdag opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe maatregelen in te voeren om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op onderwijs was. 

Een overzicht van de reeds bestaande maatregelen vind je hier

Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die vrijdag beslist werden en ingaan vanaf 8 december.

Onze school wacht niet tot woensdag 8 december om het aantal besmettingen tegen te gaan. Het virus gaat ook niet wachten tot woensdag om zich verder te verspreiden!

Kleuter- en lager onderwijs

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. 

Vanaf maandag 6 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.

 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Onze klaslokalen zijn niet groot genoeg om anderhalve meter afstand tussen de leerlingen te houden. De kinderen zullen hun mondmaskers in de klas dus op moeten houden. Indien nodig zullen de leerkrachten een “mondmaskerpauze” inlassen.

Aanscherping quarantainestrategie leerlingen

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking.

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn. 

Kinderen die uit principe thuis blijven omdat ze een mondmasker moeten dragen of om vervroegde vakantieregelingen zullen onwettig afwezig zijn.
Als je kind niet naar school kan komen door quarantaine of isolatie, kan je steeds contact opnemen met de leerkracht voor opdrachten en taken. Zo loopt je kind niet al te veel achterstand op.

Het zijn nu eenmaal (onaangename) maatregelen die we moeten toepassen.

Toetsen, rapport en oudercontacten
In het 4e, 5e en 6e leerjaar zullen de toetsen nog voor de vakantie ingepland worden. De leerkrachten zullen een aangepaste planning doorsturen. Zo is het studeren van de afgelopen dagen niet voor niets geweest.

Het rapport zal voor de hele lagere school verplaatst worden naar vrijdag 14 januari. Het online-oudercontact zal plaatsvinden in de week van 17 januari. (De uitnodiging voor dit oudercontact zal u op 10 januari ontvangen.)

Voor de kleuterschool volgt nog een mail met meer informatie over het oudercontact.

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Voor alle kleuter- en lagere scholen start de kerstvakantie een week vroeger. 

3de prik voor personeel basisonderwijs

De ministers van Onderwijs en Welzijn nemen het initiatief om het onderwijspersoneel van het basisonderwijs en kinderopvang – die in aanmerking komen voor een 3de prik – versneld uit te nodigen.

Hopelijk kunnen we snel weer naar een normale situatie.

Groeten

Rudi

28 oktober 2021

Aanpassing maatregelen in onderwijs
Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers – vooral in het lager onderwijs – en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen – ook gezonde – thuis houdt.

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.

Mondmaskerplicht

 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november – maar het mag ook vroeger – binnen opnieuw een mondmasker op school. Op voorstel van onze leerlingen werden de mondmaskers vandaag al ingevoerd in onze 3e graad. “Waarom wachten als de maatregelen er toch aankomen?“
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas én er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • De kinderen zullen zoveel mogelijk buiten turnen. Tijdens deze turnlessen hoeven zij dan geen mondmasker te dragen. Voorzie een warme pull die ze kunnen dragen tijdens de turnlessen.
 • Tijdens de middag eten de leerlingen van 3L, 4L, 5L en 6L om 12u10 hun boterhammen in de klas op. De klasleerkracht houdt hierbij toezicht. Wie warm eet, gaat om 12u25 naar de refter. De kinderen zetten zich per klas aan de tafels.
 • De leerlingen van 1L en 2L eten hun boterhammen per klas op in de refter. Zij zullen hiervoor om 12u25 samen met ‘de soepen en warme maaltijden van de lagere school’ naar de refter gaan. 
 • Voor de kleuterafdeling verandert er niets voor het middageten. 
 • Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. 

Aandacht voor ventilatie

 • Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.  
 • Gezien de winter voor de deur staat en de klasramen zoveel mogelijk openstaan, vragen we om jullie kind(eren) te voorzien van een extra pull die op school kan blijven of een dekentje dat ze om zich heen kunnen slaan wanneer het te fris wordt.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

 • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen. Kinderen en leerkrachten die nu al opgeroepen werden om zich te laten testen, dienen de reeds gemaakte afspraken na te komen. Zij volgen nog de oude regelgeving.
 • treedt er vanaf 8 november – bij 4 of meer besmettingen in een klas én dit in 1 week – een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze volledige klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

 • (Groot)ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun (klein)kind(eren). Blijf bij het afhalen van je kind(eren) niet op de speelplaats rondhangen.
 • Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen steeds een mondmasker binnen het schooldomein. Alleen wanneer het echt nodig is of je een uitnodiging van de school kreeg, kan je via het secretariaat de school betreden. Meld je steeds eerst aan op het secretariaat.
 • Oudercontacten vinden, jammer genoeg, opnieuw digitaal plaats. Alleen wanneer het echt nodig blijkt, zal een fysiek oudercontact op school plaatsvinden.
 • Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen en andere organisaties waar eten en/of drinken geserveerd wordt betekent dit dat een covid safe ticket vereist is. De werkgroepen bekijken momenteel hoe onze winterhappening en schoolrestaurant toch (al dan niet beperkter) kunnen plaatsvinden.


Wij hopen dat we snel terug naar een normale werking kunnen…
Alleen SAMEN kunnen we de strijd winnen…
Het verwacht wel inspanningen van ieder van ons!

Met vriendelijke groet,

Rudi

1 oktober 2021

Beste ouders,

Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 vervalt de mondmaskerplicht in Vlaanderen, dus ook in onze school.

Het onderwijs in Vlaanderen volgt de regels die in de brede maatschappij gelden. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

Andere voorzorgsmaatregelen zoals voldoende ventilatie in de lokalen en handhygiëne blijven doorlopen. Er zullen ook op regelmatige basis CO2-metingen uitgevoerd worden in de lokalen.

Ook de quarantainemaatregelen worden aangepast:

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf vandaag, 27 september, deze regels voor testing en quarantaine:
  • Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
  • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

Ook voor jullie als ouder hoeft een mondmasker niet meer aan de schoolpoort. Wanneer jij je hier zelf veiliger bij voelt, kan je dit nog steeds dragen.

Voorlopig blijven alleen essentiële derden op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen.

Die inschatting maken wij als onderwijsinstelling zelf. 

We hopen dat ook hier snel nieuwe richtlijnen komen.

Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.

Blijf met andere woorden voldoende afstand bewaren.

Met vriendelijke groet,

Rudi

19 april 2020

Heropstart na de paasvakantie…

 

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie.

Volgende maatregelen zullen we na de paasvakantie in onze school toepassen:

 • Zoveel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel.
 • De refter mag opnieuw open. We organiseren de lunchpauze zoveel mogelijk per klasgroep (groeperen per klas en vaste plaatsen binnen) en ventileren en verluchten permanent.

Bij goed weer eet de lagere school zoveel mogelijk buiten.

 • Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden (bv. museumbezoek), op voorwaarde dat we de uitstap en het vervoer (geen openbaar vervoer) organiseren binnen de klasgroep en na risicoanalyse van de preventieadviseur van de school.

Bij vastlegging van bussen informeren we steeds naar de wijze waarop de busmaatschappij verplaatsingen coronaproof en volgens de geldende maatregelen organiseert.

 • Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei; buitenlandse kunnen minstens tot en met 31 mei niet.

De juffen van onze 2e graad bekijken intussen al opties om in juni nog op meerdaagse uitstap te gaan gezien de openluchtklassen in Domaine Mambaey van 10 tot en met 12 mei niet mogen doorgaan.

 • De lerarenkamer verhuist zoveel mogelijk naar buiten.
 • Vergaderingen vinden enkel digitaal plaats.
 • Speeltijden verlopen zoals voorheen! Zoveel mogelijk buiten!
 • Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden.
 • Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen:

–       Ramen en deuren laten we open. Kiepstand is meestal voldoende, op voorwaarde dat een tegenoverliggende deur open staat en de ramen tijdens de pauze wel volledig open staan.

–       We gaan de luchtkwaliteit in de (klas)lokalen na via regelmatige CO2‑metingen. Onze school beschikt inmiddels over een CO2-meter die geschonken werd door de Marnixring Zennedal-Grimbergen. Op deze wijze wil deze Vlaamse serviceclub bijdragen tot veiliger contactonderwijs.

 • Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen:

–       Binnen: altijd;

–       Buiten: als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

Kinderen die zich veiliger voelen om altijd een mondmasker te dragen, mogen dit steeds.

 • De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.

Wanneer een leerling binnen een klasgroep positief test, blijven we de hele klasgroep in quarantaine plaatsen. Dit voor ieders welbevinden en om iedereen van de klas dezelfde leerkansen te bieden.

      Het voorziene schoolfeest van zaterdag 8 mei zal door de geldende maatregelen NIET doorgaan. We zochten met de werkgroep naar alternatieven, maar liepen vast op het feit dat heel wat mensen het wandelen en fietsen nu al zo vaak toepassen om even buiten te kunnen en we hierdoor heel wat mensen te kort bij elkaar zouden brengen. In normale omstandigheden streven we net naar dit laatste. Hopelijk verloopt alles vanaf volgend schooljaar opnieuw normaal.

Verder hopen wij op een veilig en vlot verloop van dit laatste trimester met hopelijk heel wat versoepelingen in het vooruitzicht.

26 maart 2021

De laatste dagen vielen heel wat beslissingen in het onderwijslandschap.
We willen u hierbij graag informeren over de impact voor het gemeentelijk onderwijs van Grimbergen.

Lager Onderwijs:

De regering besliste om volgende week de lagere scholen te sluiten omwille van de Corona-pandemie.
Er wordt noodopvang voorzien in onze gemeentescholen.

Concreet:

Bubbels van 10 kinderen. Deze zijn nominatief en mogen doorheen de week niet meer veranderen. Dit wil dus zeggen dat als een kind slechts één dag in de noodopvang aanwezig is, de rest van de week er een bubbel is van slechts 9 kinderen. 
Je schrijft je VOORAF in voor de noodopvang of niet, dat zijn de enige opties (zie bevraging via het ouderplatform van 25/3). Er ligt een lijst klaar waarop de ingeschreven kinderen in de voor- en namiddag aangeduid worden bij aanwezigheid. 
Vanaf het 5e leerjaar dragen de leerlingen altijd een mondmaskerDit geldt ook voor alle begeleiders.

Er is noodopvang van 7u tot 18u. Dit wordt telkens door 2 leerkrachten van de lagere school per dagdeel opgevangen (van 7u-12u30 of 12u30-18u). 

Zoveel mogelijk activiteiten in open lucht.

De noodopvang van onze lagere school speelt in het deel voor het 2e leerjaar, de grote klimtoren en het grasveld voor het vroegere dierenpark. 
’s Ochtends verzamelen de leerlingen ‘bubbel noodopvang’ van de lagere school in de refter. 
Deze leerlingen komen langs de hoofdingang de school binnen en worden daar ’s avonds ook opgehaald.

Vanaf 1 besmetting wordt gaat de getroffen ‘bubbel noodopvang’ in quarantaine.

De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. 

De ‘bubbel noodopvang’ eet steeds buiten of bij regenweer in de refter op afstand van elkaar.

Voor verdere praktische vragen over de noopdopvang kan u terecht bij de school.

Kleuteronderwijs:

Over de kleuterscholen werd door de regering beslist dat ze open mogen blijven.
De koepel Onderwijs voor Steden en Gemeenten lanceerde een warme oproep om – waar mogelijk – de kleuterscholen open te houden.
Het schoolbestuur van het gemeenteonderwijs Grimbergen heeft daarop in samenspraak met de directies beslist om de gemeentelijke kleuterscholen in Grimbergen open te houden.
Volgende week kan uw kleuter dus in veilige omstandigheden terecht in zijn of haar eigen klas.

Met het openhouden van de kleuterscholen willen we onze maatschappelijke rol opnemen, de druk bij ouders verminderen en ervoor zorgen dat onze jongsten terecht kunnen in de veilige omgeving van de klas. 
Alle veiligheidsvoorschriften worden hierbij strikt gevolgd. 

Ouders die hun kleuter liever thuishouden, kunnen dat uiteraard nog steeds. Gelieve dit wel te communiceren aan de school mocht u dit nog niet doorgegeven hebben binnen de bevraging.

Concreet:

Kleuters kunnen gewoon naar school

Klasbubbels worden behouden.

Voor- en naschoolse opvang is voorzien zoals gewoonlijk. 

Zoveel mogelijk activiteiten in open lucht.De kleuters spelen in het vak aan de kleuterafdeling (van de overdekte speelzaal tot aan de zandbak). 
Zij komen zoals altijd langs het knuffelpad naar de speelplaats. Kleuters worden ’s avonds (en op woensdagmiddag) langs de dubbele poort op de speelplaats opgehaald.

De voor- en naschoolse toezichters staan alleen in voor de kleuterafdeling!

Vanaf 1 besmetting gaat de getroffen kleuterklas in quarantaine.

De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Kleuters eten met hun juf/meester in de eigen klas! 

Probeer zo weinig mogelijk gebruik te maken van het voor- en naschools toezicht. Hier kunnen de we de kinderen uit de verschillende kleutergroepen niet altijd uit elkaar houden. Zij zullen steeds zoveel mogelijk buiten spelen.

De juffen van onze 3e kleuterklassen zijn tot aan de paasvakantie in ziekteverlof. Na wat puzzelwerk hebben we voor deze 2 klasgroepen interne oplossingen gevonden.
3KA: zullen de komende week juf Marleen, meester Lars en juf Margot als leerkrachten hebben.
3KB: juf Anke, juf Hilde V, juf Mady en juf Margot.

We blijven de situatie op de voet volgen. Mochten er van hogerhand nog wijzigingen worden doorgevoerd, houden we u daarvan op de hoogte.

Met vragen kan u terecht bij het gemeentebestuur.

We zijn onze schoolteams dankbaar dat zij hun engagement als leerkracht blijven opnemen in deze moeilijke tijden.
En samen met u hopen we dat we na de paasvakantie de schoolpoorten weer wijd open kunnen zetten voor iedereen.

Met vriendelijke groeten
Diane Staelens
Diensthoofd onderwijs en buurtwerking
02-260 12 28
Afdeling Mens

22 maart 2021

 
Bijkomende veiligheidsmaatregelen

Volgende maatregelen werden gisteren door de verschillende onderwijsministers genomen:
Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:

– Klasgroepen indoor strikt gescheiden: De zorgondersteuningsmomenten en levensbeschouwelijke lessen verlopen per klas. De levensbeschouwelijke leerkrachten nemen ieder een klas voor hun rekening en voorzien interlevensbeschouwelijke activiteiten.
Tot aan de paasvakantie zal er ook geen studie voorzien worden, gezien hier meerdere klassen door elkaar gemengd worden.

– Zo veel mogelijk activiteiten in open lucht: De lessen lichamelijke opvoeding gaan zoveel mogelijk buiten door, de kleutertjes beschikken hierdoor over de hele sporthal om per klas activiteiten te houden. 
De speelplaats werd intussen opnieuw in delen opgedeeld. Dit om niet alle kinderen door elkaar te laten spelen. Zo hebben we een beter zicht op wie met wie speelde wanneer het nodig blijkt. 

– Zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen: De leerkrachten lopen in de klassen zo weinig mogelijk tussen de leerlingen, houden onderling voldoende afstand en dragen hun mondmasker.

– Vanaf 1 besmetting wordt er afstandsonderwijs voor de hele klas in kwestie voorzien.

– De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten hun lunch in open lucht of in hun eigen klas. Ook de kleuters!!!

– Extra-murosactiviteiten zijn alleen toegestaan in de eigen klasgroep en in openlucht.

– De lerarenkamer wordt naar buiten verplaatst. 

– Vergaderingen mogen alleen digitaal plaatsvinden.

– Fysieke inschrijvingen zijn niet toegestaan.

– Externen zijn niet toegelaten op school voor schoolbezoeken. Tot aan de paasvakantie worden er na schooltijd geen rondleidingen meer gegeven.

– Enkel deze essentiële derden zijn toegelaten binnen de schoolmuren:
CLB‑personeel, leraren in opleiding, externe praktijkleraren, verpleegkundigen en therapeuten, persoonlijke assistenten, personeel van een MFC of revalidatiecentrum

Probeer zo weinig mogelijk gebruik te maken van het voor- en naschools toezicht. Hier kunnen de we de kinderen uit de verschillende niet altijd uit elkaar houden. Zij zullen steeds zoveel mogelijk buiten spelen.

Dit alles wordt vanaf vandaag tot aan de paasvakantie van ons verwacht…

Met vriendelijke groet,

Rudi

25 Januari 2021

Voorstellen onderwijs zijn definitief

Tijdens het Overlegcomité (OC) werden de afspraken die het brede Vlaamse onderwijsveld woensdag maakte over de krokusvakantie niet aangepast, waardoor deze nu definitief zijn.

·        Afkoelingsperiode in SO tijdens week voor krokusvakantie
Tijdens de week voor de krokusvakantie – van 8 tot en met 12 februari – wordt er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs.

Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplichtonderwijs. Stages kunnen plaatsvinden met respect voor de maatregelen die gelden in de sector. 

Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs, BuSO OV 1 en 2 en het deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs. 

·        Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar BO bij besmetting
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. In het buitengewoon basisonderwijs pas je dit toe in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

 • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
 • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
 • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

22 oktober 2020

code oranje vanaf maandag 26 oktober 2020
Rudi Buggenhout – Directeur

Beste ouders

Op 19 oktober werd er beslist dat het onderwijs in ons land voor de herfstvakantie moet overschakelen naar code oranje.

Het gemeentelijk onderwijs Grimbergen zal overschakelen vanaf maandag 26 oktober 2020 en volgt hierin de draaiboeken van Departement Onderwijs en de risico-analyses opgemaakt per school.

Welke wijzigingen houdt dit globaal in:

–      Alle leerlingen van kleuter- en lager onderwijs kunnen nog steeds 5 dagen voltijds naar school komen

–      Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Zwemlessen kunnen wel doorgaan

–      Maaltijden worden vanaf lagere school per klasgroep georganiseerd

–      Ouders kunnen de school niet meer betreden en oudercontacten worden digitaal georganiseerd

Voor de concrete aanpak binnen uw school verwijzen we graag naar de communicatie vanuit de directie.

We willen benadrukken dat onze scholen er alles aan doen om uw kind een veilige schoolcontext te bieden. Cijfers – ook in Grimbergen – bevestigen dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren.

Door de omschakeling naar code oranje zetten onze scholen deze weg verder.

Namens het schoolbestuur,

Met vriendelijke groeten

__________________________________________

Maja Coltura  |  Afdelingshoofd
02 260 12 93
Afdeling Mens

20 oktober 2020

Onderstaande info werd overgenomen uit de ‘schooldirect Corona-update’ van onderwijscommunicatieplatform Klasse, gericht aan de scholen.

Basis- en secundair onderwijs schakelen over naar code oranje
Het onderwijs schakelt ook voor het basis- en secundair onderwijs over naar code oranje mét verfijningen: de bestaande draaiboeken worden verfijnd op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. 

Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?

De veiligheidsmaatregelen die onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel en leerlingen volgen, zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden. Zo voorkomen we transmissie:
handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;
door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;
door maskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;
ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.

Het onderwijs is een voorbeeldsector op dat vlak.
Het contactonderzoek van de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. De gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contact-tracing zijn van onschatbare waarde gebleken.
Voor het welbevinden van leerlingen is het beter om op school les te krijgen. 
Het Overlegcomité verstrengde afgelopen vrijdag drastisch de maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Het geeft daarbij absolute prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs en de bedrijven. Eén van de voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties: de scholen maximaal openhouden. Zo zal het verplichte thuiswerk het openbaar vervoer ontlasten en veiliger maken voor leerlingen en leraren. Dat toont aan dat de volledige samenleving het belang van onderwijs erkent.  

Basis en secundair blijven open in code oranje en rood
Het basis- en secundair onderwijs schakelen over van code geel naar code oranje, met deze verfijningen:

Scholen basisonderwijs én secundair onderwijs blijven volledig open. Ook in code rood. Leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen.
De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.
Basisonderwijs
Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
Voorzie zoveel mogelijk ventilatie van de lerarenkamer en pas de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk ventileren).
Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Wie essentieel is en wie niet beslis je zelf en is afhankelijk van je risicoanalyse en welke maatregelen je specifiek neemt. Denk hier dus goed over na.

Timing: de beslissing om over te schakelen naar code oranje moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren. Maar elke school kan op basis van de eigen situatie beslissen vroeger over te schakelen.

29 juni 2020

Beste ouders,

Net voor het einde van dit bewogen schooljaar kregen we toch nog een positief bericht binnen.
De basisscholen kunnen in principe (tenzij de veiligheidsraad er deze vakantie anders over beslist) vanaf dinsdag 1 september 2020 terug normaal opengaan.
Dit wil zeggen dat het voor- en naschoolse toezicht opnieuw voor iedereen opengesteld wordt. De lessen voor al onze kleuters en leerlingen starten om 8u35 en eindigen om 15u25, op woensdag 12u10.
Ook speeltijden, refter, middagen, … zullen opnieuw normaal verlopen.
Klasbubbels worden pas ingevoerd bij een opgelegde (oranje of rode) corona-fase.

We nemen wel enkele van onze coronamaatregelen mee naar onze gewone schoolwerking:

Vanaf het 2e leerjaar kunnen de kinderen voor schooltijd onmiddellijk naar hun klas gaan wanneer ze na 8u20 toekomen. Dit heeft in de coronaperiode voor meer rust bij zowel onze leerlingen als leerkrachten gezorgd. De kleuters en het eerste leerjaar spelen nog even op de speelplaats tot 8u35.
Gezien de lessen voor iedereen op hetzelfde tijdstip eindigen, werken we een plan uit met verschillende uitgangen.
Het belsignaal zal vanaf volgend schooljaar minimaal gebruikt worden.
We voorzien een extra speelruimte (speelbosje) achter de school, zodat we de middagspeeltijd wat kunnen opsplitsen.

Vanaf volgend schooljaar zijn er wel enkele opgelegde veranderingen vanuit het schoolbestuur die passen binnen het meerjarenplan van de gemeente Grimbergen:

 • De facultatieve Franse lessen (vanaf het 3e leerjaar) zullen niet meer doorgaan. Voor het 5e en 6e leerjaar blijven er wel Franse lessen in het programma staan als verplicht onderdeel binnen het lesprogramma van de 3e graad. 
  Alle klassen van de lagere school eindigen hun lessen om 15u25. Hierdoor zal de studie vroeger aansluiten na het einde van de schooldag.
 • Ook de zwemregeling wordt aangepast. Vanaf volgend schooljaar beginnen we pas in het 1e leerjaar te zwemmen en dit om de 3 weken.
  Meer info volgt hierover voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Geniet van een hopelijk zorgeloos verlof zonder opgelegde beperkingen…

Tot volgend schooljaar…

Rudi

4 juni 2020

Allen,

Gezien de voortdurende wijzigingen van bovenaf, de druk van de media en de nieuwe inzichten van de veiligheidsraad, dringen zich een aantal nieuwe, creatieve aanpassingen op.
Gelukkig is ons schoolteam zeer flexibel en bereid het onderste uit de kan te halen ten voordele van al onze leerlingen, rekening houdend met onze logistieke ondersteuning.
We weten dat ouders reeds heel wat regelingen troffen voor de komende weken. Dit deden wij als team de voorbije weken ook met het oog iedereen de kans te geven voor minstens 12 lestijden opnieuw naar school te komen.

Naar aanleiding van de aangepaste visie van de veiligheidsraad hebben wij opnieuw alles afgewogen om nog meer schoolkansen te bieden aan onze leerlingen.
Via deze link vinden jullie onze aangepaste aanpak “heropstart school 2.2”.

Via deze link vind je een overzicht van de in- en uitgangen.

We weten dat sommige ouders afspraken vastlegden tijdens de klasvrije momenten voor vb. logopedie, … Deze kunnen gewoon doorlopen. Laat de klasleerkracht vooraf weten wanneer jullie kind even weg moet. We gaan hier de komende weken flexibel mee omgaan.

De geldende regels voor risicoleerlingen blijven doorlopen.
We bezorgen hen de voorziene klasopdrachten.

Het blijft als school een voortdurend bijsturen en we doen dit met veel plezier voor al onze leerlingen… Jullie kinderen…

We verwachten vanaf maandag 8 juni IEDEREEN op het juiste tijdstip in zijn klas…

Met vriendelijke groet,

Rudi

29 mei 2020

Allen,

Via deze link vinden jullie alle info omtrent de heropstart van onze school 2.0.

Onze kleuterafdeling start op dinsdag 2 juni. Bekijk onderstaand filmpje

.

Onze leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar kunnen vanaf maandag 8 juni ook opnieuw naar school.
Voor onze lagere school blijft volgende week alles hetzelfde: het 1e, 2e en 6e lj blijven verder naar school komen. Het 3e, 4e en 5e leerjaar krijgt nog een laatste weekje afstandsonderwijs.

Wij zijn blij dat we AL onze kleuters en leerlingen opnieuw op onze school mogen verwelkomen.

Tot heel binnenkort,

meester Rudi

9 mei 2020
Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?   

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school. 

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? Wie op 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

1e leerjaar:

5 halve dagen, start op vrijdag 15 mei, elke ochtend. 
Zo beperken we ons in de lengte van de dag voor elk kind.

Lesuren:
9u – 9u50
9u50 – 10u40
10u55 – 11u45
11u45 – 12u35

2e leerjaar:
4 halve dagen, start op vrijdag 15 mei
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Woensdagochtend: inoefenmoment thuis.

Lesuren:
8u30 – 9u20
9u20 – 10u10
10u25 – 11u15
11u15 – 12u05

6e leerjaar: 
2 dagen, start op maandag 18 mei
6A: maandag en donderdag
6B: dinsdag en vrijdag

De leerkrachten geven vooral eerst alle instructies zodat de leerlingen op de klasvrije dagen zelfstandig kunnen oefenen. Spelen in op vragen en houden korte, permanente evaluatiemomenten.

Lesuren:
9u30 – 10u20
10u20 – 11u10
11u25 – 12u15
12u15 – 13u05
13u40 – 14u20

De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de opvang om de geziene leerstof verder uit te diepen en vragen omtrent de leerstof te verzamelen zodat deze op de eerstvolgende lesdag aan de juf of meester kunnen gesteld worden.  

Elke klas wordt in 2 delen verdeeld volgens de klaslijsten. Dit lijkt ons de meest eerlijke situatie. De leerkrachten laten jullie ten laatste begin volgende week weten wie in welke klasgroep bij welke juf of meester zit én in welk lokaal. Ons zorgteam wordt mee ingeschakeld om de kinderen mee te begeleiden.
We voorzien voor elke deelklas een speeltijd op aparte speelplaatsen en tijdstippen. Zo kunnen de kinderen “een luchtje scheppen”.

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.

Fruitmomenten blijven: Iedereen geeft dit mee in een herbruikbaar doosje.

Er zijn GEEN warme maaltijden. Iedereen brengt in een brooddoos zijn eigen boterhammen mee!

Reftermomenten:
12u00: NOODopvang
12u35: kinderen uit 1e en 2e lj (indien nodig)
13u05: 6e leerjaar

Alle kinderen gebruiken hun eigen drinkbus in de klas én in de refter. Drinkbussen die leeg zijn, kunnen gevuld worden in de refter.
Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een face-shield en indien nodig een mondmasker. 
Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
-Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
-Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. 
-Ouders worden NIET toegelaten op het schooldomein: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
-Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
-Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
-Haal de kinderen zo snel als mogelijk af op school. Beperk het voor- en naschools toezicht. Het blijft nog steeds NOODopvang!
-Smeer jullie kind(eren) bij warm weer (veel zon) thuis zoveel mogelijk op voorhand in met zonnecrème om lichaamscontact te vermijden.

Brengen en afhalen van je kind(eren):

-Markeringstekens aan de ingangen respecteren
-Draag als ouder een mondmasker in de schoolomgeving

De leerlingen van het 1e, 2e en 6e leerjaar gaan onmiddellijk naar hun lokaal. Zij kunnen max. 15 minuten voor aanvang van de lessen terecht in hun lokaal.
Wie voordien toch al in de voorschoolse opvang toekomt, speelt in andere ruimte dan de kinderen die gebruik maken van de noodopvang.

Klaslokalen die op de speelplaats uitgeven, gebruiken het schuifraam als in- en uitgang. 

ALLE ouders blijven buiten de schoolpoorten. Afstand respecteren.

Ochtend:
Voor- en naschools NOODtoezicht:
Voor 8u komen de kinderen langs de hoofdingang binnen, poortje op speelplaats en de fietsenstalling worden ook al losgemaakt.
Kinderen spelen zoveel mogelijk buiten.
Handen wassen / ontsmetten bij aankomst. We raden aan om thuis, voor je vertrek naar school, de handen al grondig te wassen.
Knuffelpad wordt ’s ochtends nog niet geopend. 
GEEN kinderen naar de NOODopvang brengen tussen 8u15 en 8u45 én tussen 9u15 en 9u45.
NIET afhalen tussen 14u en 14u45, op woensdag pas vanaf 13u.

We zorgen dat de kinderen langs 3 plaatsen kunnen binnenkomen op de speelplaats: 
NOODopvang: voor 8u langs hoofdingang, na 8u via de dubbele poort op de speelplaats
1e leerjaar (tussen 8u45 en 9u): langs de fietsenstalling
2e leerjaar (tussen 8u15 en 8u30) via de hoofdingang 
6e leerjaar(tussen 9u15 en 9u30): langs de fietsenstalling

Bij het toekomen worden de handen ontsmet en zal de lichaamstemperatuur gemeten worden.

Middag:
Ouders komen hun kinderen die in de noodopvang zitten aan de dubbele poort halen. Afstand houden en mondmasker dragen.
1e leerjaar (tussen 12u35 en 12u50): langs de fietsenstalling
2e leerjaar (tussen 12u05 en 12u20): via de hoofdingang 

Avond:
We werken met verschillende tijdstippen:
-6e leerjaar: langs de fietsenstalling: tussen 14u20 en 14u35
-Opvang: via de dubbele poort: vanaf 14u45

Woensdagmiddag:
We werken met verschillende tijdstippen:
-1e leerjaar: tussen 12u35 en 12u50: langs de fietsenstalling
-Opvang: vanaf 13u: via de dubbele poort

Wat met broers/zussen?
Oudste kind op onze school zorgt voor de broers/zussen.

Studie in refter (indien nodig): 1 kind per tafel

ALLE ouders blijven buiten de schoolpoort op voldoende afstand van elkaar wachten.

Schoolpoorten
Alle deuren om de school binnen te komen blijven overdag gesloten. Alleen de hoofdingang is een toegangsmogelijkheid en dan alleen indien noodzakelijk.
Het secretariaat waakt hierover.
Niemand wordt zomaar op het schooldomein toegelaten.

Wat als je kind ziek is?
Zieke kinderen moeten thuisblijven.
Bij het toekomen op de school meten we de temperatuur van iedereen. Wie een verhoogde temperatuur heeft (+ 38 graden), wordt de toegang tot de school onmiddellijk ontzegd.

Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona?
Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

Wordt je kind ziek op school?
Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 
Wanneer kinderen na ziekte opnieuw naar school komen, is een doktersbewijs nodig waarin vermeld staat dat het kind de lessen terug mag bijwonen of naar de noodopvang kan komen.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan. 
Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?
Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de noodopvang. 

Hoe wordt de NOODopvang georganiseerd?
Welke kinderen vangen we op?
Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.  
Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.
Wanneer één van de ouders van thuis uit werkt, worden de kinderen thuis opgevangen.
Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school. We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven). 
De noodopvang gaat zoveel mogelijk buiten door. 
De kinderen spelen zoveel mogelijk in dezelfde bubbel. Noodopvang wordt apart gehouden van de kinderen die les volgen.
Bij goed weer: Grasvelden op de speelplaats kunnen gebruikt worden wanneer er geen turnlessen of speeltijden zijn voor 1e, 2e of 6e leerjaar.
Er is een aparte groep voorzien voor instappertjes.
Bij regenweer spelen deze kinderen in de overdekte speelzaal en kleutergang, -klassen en blauwe zaaltje.
Kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar kunnen hun opdrachten en “zoom”momenten in de refter maken / volgen onder begeleiding van de leerkrachten van het 5e lj.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen? 
We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket. 
Leren is voor de rest van dit schooljaar belangrijker dan evalueren!  We voorzien wel nog regelmatig korte, permanente evaluatiemomenten. We gaan al onze tijd nodig hebben om de leerstof te verwerven en te remediëren waar nodig.
Op het einde van dit schooljaar wordt er GEEN grote toetsenperiode meer voorzien. 
Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
Uitstappen, zwemmen, bibliotheekbezoeken, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen, … gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. 
Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. 
Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren. 
De herhalingsperiode in het begin van volgend schooljaar wordt heel belangrijk, zeker voor kinderen die het moeilijker hebben. Collega’s spreken voor het einde van dit schooljaar af met de collega’s die hun klas overnemen. Niet alleen om de leerlingen zelf te bespreken maar zeker ook welke leerstof nog aan bod moet komen (leerstof dit schooljaar) begin volgend schooljaar. 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?
Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus. 
Leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.

Hoe kan je je kind helpen om te leren?
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis verder leren en oefenen.

Enkele tips:
Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
-Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
-Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 

30 april 2020

Veilig herstarten vanaf 18 mei: we werken eraan.

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. 
Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan   

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we verder hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen. Momenteel wordt ons draaiboek voor onze eigen schoolwerking voortdurend bijgestuurd en afgetoetst aan de nog veranderende maatregelen.

We laten je zo snel mogelijk weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen. 
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Hoe we dit schooljaar verder afronden.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

Wat kan je nu als ouder doen?

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren.

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende. 

Meer informatie?Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

15 april 2020

Zoals verwacht blijven de scholen, jammer genoeg, nog enkele weken dicht. Wij missen jullie kinderen ontzettend op onze school en hopen zo snel mogelijk weer open te gaan.
Het noodtoezicht blijft gewoon doorlopen voor wie het nodig heeft!

Om verbonden te blijven, zullen er na de paasvakantie online-momenten voorzien worden door te “zoomen”.
Doel van deze “zoom” momenten:

 • In contact blijven met onze leerlingen.
 • Naast de instructiefilmpjes, PowerPoint, stappenplannen, uitgeschreven mini-lesjes, … inspelen op vragen en noden.

De leerkrachten voorzien dus online-momenten zodat hun leerlingen vragen kunnen stellen via vb. de klasblog, mail, WhatsApp, Padlet of Zoom.

Schematisch overzicht van onze “zoom” momenten:

1e leerjaarElke schooldag om 9u zoomen voor instructie en begeleiding en om 16u een vragenuurtje houden en/of een verhaaltje voorlezen.
Indien we merken dat 9u geen goed uur is om te zoomen, passen we dit aan. We evalueren dag per dag.
2e leerjaarElke dinsdag en donderdag van 14u tot 15u OF van 17u tot 18u.
Elke ouder kan wekelijks inschrijven voor één “zoom” moment. Op deze manier kunnen we alle kinderen elke week blijven ondersteunen in een beperkte groep.
3e leerjaarMaandag na paasvakantie om 11u, daarna volgens de noden
4e leerjaarElke schooldag: eerste moment om 13u en dan ’s avonds om 19u 
5e leerjaarElke schooldag om 14u
6e leerjaarElke schooldag om 18u

De kleuterafdeling bekijkt dit volgens de noden van de eigen klasgroep.

Elke leerkracht zal zijn werking naar de ouders en de kind(eren) toe nog verder toelichten.

We kozen er bewust voor om onze leerlingen geen 4 lestijden achter de computer les te laten volgen. Instructiefilmpjes en stappenplannen hebben volgens ons meer rendement gezien deze meermaals kunnen bekeken worden en niet elk gezin beschikt over meerdere pc’s, etc. Vaak moeten jullie als ouder zelf ook met een laptop, etc. aan het werk.

In de media werd aangegeven dat “zoomen” niet 100% veilig is. We informeerden ons en blijkbaar werden er intussen aanpassingen gedaan om het “zoomen” veiliger te maken. Misschien zijn deze manieren van werken niet 100% conform de GDPR-regels. Het is nu vooral belangrijk om onze leerlingen op een zo goed en vlot mogelijke manier te helpen en leerstof aan te bieden. In de chatgesprekken, instructiemomenten, vragenuurtjes, … via Zoom en op Padlet nodigen wij diegenen uit die we willen (onze klas).

Wanneer we terug fysiek naar school mogen, wordt er nog verder ingegaan op de online aangeboden leerstof en de vragen hieromtrent van onze leerlingen.

We bekeken in onze keuze van opdrachten (nieuwe leerstof) welke zaken de kinderen vrij zelfstandig kunnen verwerken en houden moeilijkere lesonderwerpen voor een later moment (wanneer de scholen terug opengaan). Hierbij houden we in ons achterhoofd dat bepaalde kinderen thuis GEEN hulp hebben. De meeste ouders moeten immers ook werken!
Geef ons zeker aan wanneer je kind(eren) thuis geen digitale hulpmiddelen heeft (hebben). Als school zorgen we dan voor een oplossing. Je kan hiervoor vanaf maandag 20 april tijdens de schooluren naar het secretariaat bellen.

De herhalingsperiode in het begin van volgend schooljaar wordt heel belangrijk, zeker voor kinderen die het moeilijker hebben! Collega’s spreken voor het einde van dit schooljaar af met de collega’s die hun klas overnemen! Niet alleen om de leerlingen zelf te bespreken maar dit jaar zeker ook welke leerstof nog aan bod moet komen (leerstof dit schooljaar) begin volgend schooljaar!

Het rapport van eind april valt weg. We geven nog 1 rapport op het einde van het schooljaar! Dit zal een uitgebreid rapport zijn gezien hierin de resultaten vanaf de krokusvakantie worden weergegeven én door de komende “permanente evaluatietestjes”.

We focussen ons in het laatste trimester van dit schooljaar op onze kerntaken om een vlotte overgang naar het volgende jaar voor onze kleuters en leerlingen te garanderen.

Onze zorgondersteuners zetten we voor de rest van het schooljaar niet meer in om klassen op te vangen bij afwezigheid van collega’s maar om mee te remediëren in de klassen, individueel of in kleine groepjes.

Hoe doen we dit?

In de eerste plaats bekeken onze parallelcollega’s nu al welke leerstof dit schooljaar nog MOET gezien worden en welke overgeslagen of uitgesteld kan worden.
Onze leerkrachten voorzien voortdurend korte, permanente evaluatiemomenten. We gaan al onze tijd nodig hebben om de leerstof te verwerven en te remediëren waar nodig.

Op het einde van dit schooljaar wordt er GEEN grote toetsenperiode meer voorzien. Door permanent te evalueren, weten we of de kinderen de leerstof al dan niet beheersen en kan er onmiddellijk dieper op ingegaan worden.
Concreet wil dit zeggen dat we na het aanbrengen en inoefenen van nieuwe leerstof, een kort toetsmoment voorzien om na te gaan of alle kinderen alles begrepen hebben en kunnen toepassen.

Vanaf het moment dat we weer echt naar school mogen, gaan we door met lesgeven tot en met 24 juni 2020. Vanaf donderdag 25 juni kunnen we nog iets leuks doen met onze klas(sen) om het schooljaar toch nog op een fijne manier af te sluiten.

De OVSG-toetsen van het 6e leerjaar zijn toetsen die gericht zijn op het behalen van de minimumdoelstellingen. Indien mogelijk en de resterende tijd het ons toelaat, worden deze nog afgenomen, tenzij er vanuit OVSG aanpassingen volgen.

Tenslotte kennen we onze leerlingen allemaal zeer goed!

Wat geplande uitstappen en schoolreizen betreft, hiervoor wachten we op de verdere richtlijnen van de overheid! We wegen af of elke uitstap noodzakelijk is.

Nogmaals een woord van dank aan jullie allemaal, onze ouders, die nu thuis hun kind begeleiden bij schoolwerk. Wij waarderen dit enorm!
Wij wensen jullie en jullie kind(eren) nog veel moed bij het leren op afstand en beseffen maar al te goed dat dit voor velen een hele uitdaging is.
Volgende tip willen we nog meegeven om het ook na de paasvakantie haalbaar te houden: een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten etc.

Wij hopen jullie allemaal zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen in onze school en wensen jullie een goede gezondheid toe.
Zorg met andere woorden goed voor jezelf!

Met vriendelijke groet,

Rudi en ons hele schoolteam

31 maart 2020

Wat gebeurt er in het onderwijs na de paasvakantie?

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid.

Gisteren vond opnieuw een constructief sociaal overleg plaats tussen de onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-centrumnetten over het verdere verloop van het schooljaar. Ook met vooraanstaande pedagogen werd er eind vorige week al overlegd. Doel was verschillende pistes te bekijken, uitgaande van 3 mogelijke scenario’s:

 1. Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
 2. Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
 3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie

Tijdens de paasvakantie: rust en voorbereiding

 

 • Gedurende de 3 weken vóór de paasvakantie was de richtlijn: opvang voorzien en enkel geziene leerstof hernemen via alternatieve vormen van leren. Het doel was vooral om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te verliezen.
 • De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident, maar onderwijsprofessionals (directeurs, leraren, internaats- en CLB-medewerkers, ondersteuners, pedagogische begeleiders …) en gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om daar positief, soepel en constructief mee om te gaan. Hulde daarvoor! Alle begrip ook voor de vragen die de moeilijke situatie oproept.
 • Tijdens de paasvakantie kunnen leraren zich bij hun lokale bestuur vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang van leerlingen die thuis geen opvang hebben gezien hun ouders moeten werken in een cruciale sector. Een groot woord van dank aan heel ons team die zich vrijwillig opgaf om in te staan voor deze noodopvang die telkens van maandag t.e.m. vrijdag doorgaat van 7u tot 18u (behalve op paasmaandag).

Afgezien daarvan, wordt deze vakantie een periode van rust. Leraren bieden dan ook geen leerinhouden aan.

 • Daarnaast zal het zaak zijn voor scholen om zich tijdens de vakantie ook al voor te bereiden op wat er daarna aankomt: meteen heropstarten (als de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en afstandsonderwijs voorzien (als de coronamaatregelen verlengd worden tot – minimaal – 3 mei).

Na de paasvakantie: haalbare preteaching

 

 • Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. De voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.
 • Preteaching laat toe dat:
  • de leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect kan hebben  op de leerwinst.
  • rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van differentiatie.
  • kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en leertijd krijgen.
  • leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.
 • De scholen nemen de regie van het leren van leerlingen in handen.

Wij werkten voor onze school alvast een dubbel scenario uit:

 

Deze week voorzien we afhaalmomenten voor de ouders om de nodige materialen (we gaan ervan uit dat we na de paasvakantie niet opengaan) in de hal van de school af te halen.

 

In de paasvakantie geven we geen opdrachten door, tenzij een ludieke, speelse opdracht waarbij kinderen zich kunnen uitleven…

 

Wat geplande uitstappen en schoolreizen betreft, hiervoor wachten we op de verdere richtlijnen van de overheid! We wegen af of elke uitstap noodzakelijk is.

 

De herhalingsperiode in het begin van volgend schooljaar wordt heel belangrijk, zeker voor kinderen die het moeilijker hebben! Collega’s spreken voor het einde van dit schooljaar af met de collega’s die hun klas overnemen! Niet alleen om de leerlingen zelf te bespreken maar dit jaar zeker ook welke leerstof nog aan bod moet komen (leerstof dit schooljaar) begin volgend schooljaar!

 

Het rapport van eind april valt weg. We geven nog 1 rapport op het einde van het schooljaar! Dit zal een uitgebreid rapport zijn gezien hierin de resultaten vanaf de krokusvakantie worden weergegeven én door komende de “permanente evaluatietestjes”.

 

 1. De scholen gaan terug open:

De gewone manier van lesgeven vat terug aan…

De hygiënemaatregelen blijven we nog steeds volgen…

Wie ziek is of koorts heeft, gaat onmiddellijk naar huis!

 

We focussen ons in het laatste trimester van dit schooljaar op onze kerntaken om een vlotte overgang naar het volgende jaar voor onze kleuters en leerlingen te garanderen.

 

Onze zorgondersteuners zetten we voor de rest van het schooljaar niet meer in om klassen op te vangen bij afwezigheid van collega’s maar om mee te remediëren in de klassen, individueel of in kleine groepjes.

Hoe doen we dit?

 

In de eerste plaats bekeken onze parallelcollega’s nu al welke leerstof dit schooljaar nog MOET gezien worden en welke overgeslagen of uitgesteld kan worden.

Onze leerkrachten voorzien voortdurend in korte, permanente evaluatiemomenten. We gaan al onze tijd nodig hebben om de leerstof te verwerven en te remediëren waar nodig.

 

Op het einde van dit schooljaar wordt er GEEN grote toetsenperiode meer voorzien. Door permanent te evalueren, weten we of de kinderen de leerstof al dan niet beheersen en kan er onmiddellijk dieper op ingegaan worden.

Concreet wil dit zeggen dat we na het aanbrengen en inoefenen van nieuwe leerstof, een kort toetsmoment voorzien om na te gaan of alle kinderen alles begrepen hebben en kunnen toepassen.

 

We gaan door met lesgeven tot en met 24 juni 2020. Vanaf donderdag 25 juni kunnen we nog iets leuks doen met onze klas(sen) om het schooljaar toch nog op een fijne manier af te sluiten.

 

De OVSG-toetsen van het 6e leerjaar zijn toetsen die gericht zijn op het behalen van de minimumdoelstellingen. Indien mogelijk en de resterende tijd het ons toelaat, worden deze nog afgenomen tenzij er vanuit OVSG aanpassingen volgen.

 

Tenslotte kennen we onze leerlingen allemaal zeer goed!

 

 1. De scholen blijven gesloten tot en met 3 mei (of langer):

We beginnen na de paasvakantie dagelijks met het digitaal aanbrengen van nieuwe leerstof aan de hand van instructiefilmpjes (van de methode zelf, via Bingel of zelf opgenomen).

 

Vragenuurtje per dag:

De leerkrachten voorzien dagelijks een moment zodat hun leerlingen vragen kunnen stellen via vb. de klasblog, mail, Whatasapp, Padlet of Zoom.

Misschien zijn deze manieren van werken niet 100% conform de GDPR. Het is nu vooral belangrijk om onze leerlingen op een zo goed en vlot mogelijke manier te helpen en leerstof aan te bieden. In de chatgesprekken, instructiemomenten, vragenuurtjes, … via Zoom en op Padlet nodigen wij diegenen uit die we willen (onze klas).

 

We bekijken in onze keuze van opdrachten (nieuwe leerstof) welke zaken de kinderen vrij zelfstandig kunnen verwerken en houden moeilijkere lesonderwerpen voor een later moment (wanneer de scholen terug opengaan). Hierbij houden we in ons achterhoofd dat bepaalde kinderen thuis GEEN hulp hebben. De meeste ouders moeten immers ook werken!

Geef ons zeker aan wanneer je kind(eren) thuis geen digitale hulpmiddelen heeft (hebben). Als school zorgen we dan voor een oplossing.

Verder verloopt alles zoals de info hierboven wanneer de scholen wel opengaan.

Na corona: essentiële inhoud en faire evaluatie

 

 • Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door:
  • te focussen op de essentiële leerinhouden.
  • te mikken op faire en haalbare evaluaties. Het evalueren op scharniermomenten in de schoolloopbaan vormt daarbij een specifieke zorg: overgang van lager naar secundair, graadovergangen, overgang van secundair naar hoger of naar de arbeidsmarkt.

Een woord van dank aan jullie allemaal, onze ouders, die nu thuis hun kind begeleiden bij schoolwerk. Wij waarderen dit enorm! Wij wensen jullie en jullie kind(eren) nog veel moed bij het leren op afstand en beseffen maar al te goed dat dit voor velen een hele uitdaging is.

Volgende tip willen we nog meegeven om het ook na de paasvakantie (moest het nodig zijn) haalbaar te houden: een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten etc.

Voor wie wil en zin heeft volgen hieronder nog enkele korte, gerichte mindful liedjes om thuis samen te zingen en te bewegen…

ZUMI 1 – KRACHT – motivatie – je innerlijke kracht voelen
https://www.youtube.com/watch?v=afQbFabXYy8&feature=youtu.be

ZUMI 2 – IK BEN IK – verdraagzaamheid naar je eigen en de andere
https://www.youtube.com/watch?v=WCAy0XXRXPM&feature=youtu.be

ZUMI 3 – BOOS – omgaan met frustratie en boosheid
https://www.youtube.com/watch?v=WK2EWoLmUkE&feature=youtu.be

ZUMI 4 – ZUMI ZUMI – eigenwaarde – innerlijke rust
https://www.youtube.com/watch?v=7dxKgLzlv1I&feature=youtu.be

Wij hopen jullie allemaal zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen in onze school en wensen jullie een goede gezondheid toe.

27 maart 2020

Info voor anderstalige ouders

1.      De recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt ze in postervorm én voorgelezen op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

2.      Kinderen en ouders zitten nu samen een lange tijd thuis, wil jij ze helpen thuis Nederlands te leren? Dat kan, hier vind je heel wat tips om thuis Nederlands te leren of Nedbox – Nederlands online oefenen via oefeningen.

De actualiteit volgen in duidelijke taal via de Wablieft-krant.

Blijf op de hoogte en ontdek nieuw materiaal via de nieuwsbrief van AgII. Hier inschrijven

4.      Telenet opent haar publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang. Telenet maakt een code aan voor elke leerling die haar wordt gemeld. Met die toegangscode kan de leerling gratis gebruik maken van het Wi-freekanaal van Telenet. De code moet worden aangevraagd door een OCMW of school.https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang.

19 maart 2020

Deze ochtend werden de maatregelen rond noodopvang door scholen verstrengd.

Er mag enkel nog noodopvang voorzien worden voor leerlingen die onder één van onderstaande drie categorieën vallen. Alle andere leerlingen mogen niet meer naar de school gebracht worden voor noodopvang.

1.      Kinderen van wie de beide ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, kinderopvang, …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

2.     Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.

3.     Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Hierover beslist de school in overleg met het CLB.

De opvang blijft gelden zowel tijdens de lestijden als in de voor- en naschoolse opvang.

18 maart 2020

Er wordt opgeroepen om thuis te blijven en contact met de buitenwereld maximaal te vermijden, met uitzondering van eigen familieleden en op het werk en essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de apotheek,… Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. Alle samenscholingen worden verboden… Thuiswerken wordt de regel!
GBS Mozaiek wil nogmaals meegeven dat de NOODopvang die we als school voorzien, alleen doorgaat voor kinderen van ouders in de zorgsector en voor hen die GEEN oplossing vinden.
Wanneer je als ouder thuis werkt (of zelfs één van beide), wordt er verwacht dat je je kind(eren) (ook al is dit soms echt moeilijk omwille van je werkgerelateerde opdrachten) thuis opvangt.
We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt om elkaar op de best mogelijke manier te beschermen.

16 maart 2020

Alle informatie voor de leerlingen met betrekking tot taken en opdrachten worden door de leerkrachten bezorgd via een bericht op het ouderplatform of per mail. Heeft u vragen, stuur een bericht aan de leerkracht via de klaspagina op onze website.

Voor een algemene vraag contacteert u ons via onze contactpagina.

Gelieve niet te reageren op het bericht van het ouderplatform zelf. Uw reactie op een bericht via het ouderplatform wordt automatisch aan het secretariaat verzonden, niet aan de leerkracht.

13 maart 2020

Inschrijvingen opgeschort
Alle inschrijvingen via chronologie worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april.
Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.

13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Vanaf maandag 16 maart is de school ENKEL open voor NOODopvang.
Alleen kinderen van ouders die om beroepsredenen niet voor hun kinderen kunnen zorgen, die tot de risicogroep behoren of anders beroep moeten doen op grootouders. Met andere woorden: enkel voor kinderen die thuis NIET opgevangen kunnen worden door ouders.

Bij het organiseren van deze opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,… .

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april 2020.  Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De kinderen die naar de opvang komen brengen boterhammen mee want de warme maaltijden werden geannuleerd, deze zullen jullie dus ook niet moeten betalen op de komende factuur.

De kinderen van de lagere school brengen het nodige mee om hun opdrachten (bundels, werkschriften, toetsen,…) vrijblijvend op school uit te voeren.  Het is immers de bedoeling dat de leerlingen tijdens deze periode leerstof herhalen en verwerken, om zo de achterstand zo klein mogelijk te houden.

Specifiek voor onze lagere school:
Om deze lange periode zinvol in te vullen worden (digitale) oefenbundels voorzien zoals ‘Zoem de bij’, ‘Scoodle play’ en ‘Bingel’ (zie hiervoor ook onze pagina met links). We zetten alles voor iedereen open!
Daarnaast geven we alle voorziene toetsen en herhalingsoefeningen van voor de paasvakantie mee als oefenmateriaal.
Voor kinderen met een aparte leerlijn voorzien we een oefenbundel.
Op het einde van elke week zullen de correctiesleutels doorgestuurd worden.

Onze leerkrachten gaan zich na de paasvakantie in de eerste plaats focussen op de leerstof die moet gezien zijn om de overgang naar het volgende jaar vlot te laten verlopen.
Het is niet de bedoeling om in deze periode thuis zelf nieuwe leerstof te verwerken.

De ouders van zieke kinderen kunnen de werkboeken komen ophalen vanaf maandag 16/3 na 8u. en na telefonische afspraak.

Hou er wel rekening mee dat het voor – en naschoolstoezicht betalend blijft.  De noodopvang tijdens de schooluren is gratis.

Wat kan je als ouder doen ?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals voor koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).  Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

12 maart 2020

Volgende maatregelen worden meteen genomen als gevolg van de nieuwe richtlijnen:

– Geplande oudercontacten voor de paasvakantie zullen (volgens de richtlijnen) telefonisch verlopen voor kinderen bij wie het dringend is. Voor alle andere kinderen stellen we ze uit tot na de paasvakantie.

– Alle activiteiten (buiten de schoolmuren) die nog voor de paasvakantie gepland staan, worden per activiteit bekeken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

– De wekelijkse leesgroepjes en het spelmoment met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.

– Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

10 maart 2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we alle activiteiten die nog voor de paasvakantie gepland staan per activiteit zullen bekijken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

De wekelijkse leesgroepjes met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.
Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen? 
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.
Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders?

6 maart 2020

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is

Je school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch gezien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment.

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:

 • In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
 • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.

De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt.

Wat onze school nu moet doen…

 • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Je hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet nemen.
 • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. Stel ouders en leerlingen daarover gerust.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
 • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.

Alle info vind je verzameld op de website van Onderwijs Vlaanderen.

3 maart 2020

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school?

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.
De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?
Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

 •  

2 maart 2020

UPDATE – Coronavirus

Vandaag doken nieuwe coronabesmettingen op in ons land. Er is geen besmetting in een school vastgesteld. Overheden en gezondheidsdiensten doen wat moet. Het is niet nodig om scholen te sluiten. In deze update lees je de huidige richtlijnen en preventiemaatregelen.  

 

Wat kan je preventief doen?

Met deze preventieve maatregelen kan je verspreiding van virussen voorkomen. Moedig personeel en leerlingen aan om ze te blijven volgen, op school én thuis.

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
 9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.
 

Wanneer moet een leerling of leraar thuisblijven?

 • Leerlingen of personeel zonder ziektesymptomen moeten naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
 • Leerlingen of personeel die in een hoogrisicogebied zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om ze thuis te houden.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de klas en halen de ouders ze op. Zij contacteren de huisarts voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
 

Waar vind je alle antwoorden?

1 maart 2020

Beste ouders,

Morgen starten de scholen in Vlaanderen na de krokusvakantie opnieuw met de lessen. De overheid volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus op de voet. Drastische maatregelen, zoals de sluiting van scholen, zijn tot nu toe niet nodig.

Onze school zal dus open zijn op maandag 2 maart. Iedereen die niet ziek is, wordt gewoon op school verwacht.

Graag geven we verder nog wat bijkomende info mee over de maatregelen die je kan nemen om besmetting te voorkomen.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek, omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) de handen met water en zeep (speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat).
 • Hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven of het gezicht aan te raken.
 • Wie naar een hoogrisicogebied op reis is geweest, moet in het bijzonder waakzaam zijn voor symptomen en zo nodig contact opnemen met de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Wat doet onze school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid.

Wie koorts, keelpijn en hoofdpijn krijgt en begint te hoesten, blijft thuis en raadpleegt een huisarts. 

Wie ziek is, blijft dus thuis! Het doet er dus niet toe of je in een land geweest bent waar gevallen gesignaleerd zijn.

Als een leerling op school ziek wordt, dan verlaat hij of zij de klas en worden de ouders opgebeld met de vraag om hun kind onmiddellijk op te halen en contact op te nemen met de huisarts. Hou onze school zeker op de hoogte van het onderzoeksresultaat.

Meer informatie?